Zawisza Bydgoszcz

Zawisza Bydgoszcz

Aqua+
Kubrak Nieruchomości
Delikatesy Tora
Pitbull Bydgoszcz
Rentap
Najważniejsze informacje
Deklaracje członkowskie !!! WSPARCIE STOWARZYSZENIA PIŁKARSKIEGO ZAWISZA!!!

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA STOWARZYSZENIA PIŁKARSKIEGO „ZAWISZA”

 

Aktualności

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego

Dodano: 2014-08-07

W dniu 30.07.2014r. Na stronie internetowej WKS Zawisza Bydgoszcz S.A  ukazało się oświadczenie Zarządu Spółki ( tytuł „Zawiszę łączy historia"), w którym zawarto szereg nieprawdziwych informacji.

 

To oświadczenie wymaga sprostowania, a przede wszystkimi zapoznania opinii publicznej, kibiców i sympatyków naszego klubu z faktami, które z pewnością świadomie  zostały w wymienionym oświadczeniu pominięte.

Od kilku miesięcy mamy do czynienia z sytuacją, w której Zarząd Spółki i Pan Radosław Osuch, swoimi oświadczeniami, wypowiedziami w mediach oraz pismami kierowanymi do Prezydenta Miasta kreują pogląd  jakoby Stowarzyszenie Piłkarskie było złem które zagraża klubowi.

Ta całkowicie nieuzasadniona i fałszywa w założeniach teza stanowi dla Zarządu klubu swoiste usprawiedliwienie dla kolejnych podejmowanych decyzji. Z przykrością stwierdzamy, że kolejny raz Zarząd Spółki i Pan Radosław Osuch manipuluje  informacjami oraz nie ujawnia wszystkich faktów  i dokumentów. Sprawia to, iż do opinii publiczne trafił przekaz mający niewiele wspólnego z prawdą.

W oświadczeniu z dnia 30.07.2014r. czytamy:

„Informujemy, że Stowarzyszenie Piłkarskie „Zawisza" ograniczyło spółce WKS Zawisza Bydgoszcz SA prawa do używania znaku słowno-graficznego w postaci czarnej litery „Z" na białym tle w niebiesko-czarnej tarczy. Ograniczenie polega między innymi na wystąpieniu przez SP „Zawisza" do spółki Ekstraklasa SA z żądaniem zaprzestania używania w/w znaku - czarnej litery „Z" na białym tle w niebiesko-czarnej tarczy, grożąc wystąpieniem na drogę odszkodowawczego postępowania sądowego (co jest jednoznaczne z działaniem na szkodę Naszego Klubu). W związku z powyższym Zarząd WKS Zawisza Bydgoszcz SA podjął decyzję o używaniu przez Klub również drugiego  znaku towarowego słowno-graficznego w postaci czarnej litery „Z" na złotym tle w niebiesko-czarnej tarczy."

Z zacytowanego fragmentu wynika jakoby Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza ograniczyło Spółce WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. prawa do użytkowania znaku słowno- graficznego w postaci czarnej litery Z na białym tle w niebiesko czarnej tarczy.

Jest to oczywiście nieprawda.

Wyjaśniamy, że w dniu 10 lutego 2010 roku Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza będące właścicielem znaku słowno - graficznego, wymienionego w statucie Spółki zawarło umowę licencyjną z WKS Zawisza Bydgoszcz SA, na mocy której Spółka może z niego nieodpłatnie korzystać w celach promocyjnych i komercyjnych.( § 4 umowy). Podkreślamy, że warunki tej umowy nie zostały zmienione oraz, że umowa ta nie została przez Stowarzyszenie Piłkarskie wypowiedziana. Nie ma więc żadnych przeszkód prawnych, które ograniczałyby Spółce WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. możliwość korzystania z zapisanego w statucie znaku słowno - graficznego. W tym miejscu należy wskazać, że znak towarowy jest w Polsce traktowany jako chroniona prawem własność intelektualna. Zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej sprawia, że inne osoby ( fizyczne lub prawne) nie mogą go legalnie wykorzystywać bez zgody właściciela.

Taką klauzulę zawiera § 7 wspomnianej wyżej umowy, zgodnie z którym, gdyby Spółka WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. chciała udzielić tzw. sublicencji innemu podmiotowi musi uzyskać pisemną zgodę Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza. O tym szczególe Zarząd Spółki już nie poinformował w swoim oświadczeniu. Nie poinformował również o tym, że Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza nigdy nie było stroną umowy zawartej z Ekstraklasą S.A., dlatego też jako właściciel znaku słowno - graficznego (czarna litera Z na białym tle w niebiesko czarnej tarczy) mieliśmy prawo żądać wyjaśnienia na jakiej podstawie podmiot ten używa naszej własności.

W dniu 13.05.2014r. Stowarzyszenie Piłkarskie wystąpiło do Ekstraklasy S.A. z prośbą o wyjaśnienie z czego podmiot ten wywodzi prawo do posługiwania się zastrzeżonym znakiem stanowiącym własność Stowarzyszenia. Ponadto Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza w piśmie do Ekstraklasy S.A. poinformowało, że jest jedynie władne do udzielania licencji obejmującej prawo do wykorzystywania znaku, podkreślając, że jesteśmy otwarci na podjęcie rozmów zmierzających do zawarcia stosownej umowy licencyjnej. Należy tu z całą stanowczością stwierdzić, że nasza propozycja nie zawierała, żadnych warunków finansowych.(co niejednokrotnie starał się  nam wmówić w swoich wypowiedziach Pan Osuch). Propozycja ta miała na celu unormowanie sytuacji prawnej w tym względzie.

Z udzielonej przez Ekstraklasę S.A. odpowiedzi (pismo z dnia 22.05.2014r.) wynika, że do korzystania  ze znaku słowno -  graficznego, będącego własnością Stowarzyszenia  upoważnił Ekstraklasę  S.A. nie kto inny tylko  Zarząd Spółki WKS Zawisza Bydgoszcz SA. Należy w tym miejscu podkreślić, że nastąpiło to bez wymaganej w takim przypadku zgody Stowarzyszenia Piłkarskiego.

W świetle wyżej wymienionych faktów, stwierdzenie zawarte, w oświadczeniu Zarządu spółki, iż to Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza ograniczyło WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. możliwość używania znaku słowno - graficznego, a ograniczenie to polegało m.in. na naszym wystąpieniu do Ekstraklasy S.A. należy traktować jako niskich lotów próbę wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Przede wszystkim jednak jest  to nieudolna próba ukrycia przez Zarząd WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. faktu złamania zapisów umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Piłkarskim Zawisza.

Tego jak określa się kogoś kto bez zgody właściciela, dla osiągnięcia korzyści materialnych rozporządza jego własnością nie musimy chyba wyjaśniać!

Opisana wyżej sytuacja jednoznacznie wskazuje, że to nie Stowarzyszenie Piłkarskie, a właśnie Zarząd WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. podjął działania, które szkodzą Spółce,  zarówno pod względem wizerunkowym, jak i mogą wywołać daleko idące skutki prawne. Niestety, po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją gdy prawo i zapisy zawartych umów  to dla Zarządu Spółki pojęcie względne.

W kolejnym fragmencie oświadczenia mamy do czynienia z przykładem całkowitej ignorancji statutu Spółki i  łamania przez Zarząd Spółki jego zapisów. Otóż, dowiadujemy się, że „Zarząd WKS Zawisza Bydgoszcz SA podjął decyzję o używaniu przez Klub również drugiego  znaku towarowego słowno-graficznego w postaci czarnej litery „Z" na złotym tle w niebiesko-czarnej tarczy."

Przypominamy, że  to jakiego znaku słowno -graficznego (czarna litera Z na białym tle w niebiesko czarnej tarczy). używa i będzie używała Spółka WKS Zawisza Bydgoszcz SA  zostało określone w § 2 ust.4 statutu Spółki. Zgodnie z postanowieniami Statutu zmiana tego znaku słowno- graficznego wymaga uchwały walnego zgromadzenia  i zgody 100% akcjonariuszy. Do dnia dzisiejszego takiej zgody Zarząd WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. nie otrzymał. Pytamy więc jakim prawem i w oparciu o jakie zapisy statutu Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie używania innego znaku słowno - graficznego? Podjęcie przez Zarząd decyzji o użyciu jakiegokolwiek innego znaku słowno-graficznego, bez stosownego zapisu w Statucie stanowi jego naruszenie, a osobistą odpowiedzialność ponoszą członkowie Zarządu Spółki. Dalsza część oświadczenia , w której czytamy: „Pomimo wniosków i wezwań złożonych przez Zarząd WKS Zawisza Bydgoszcz SA zarówno na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jak również odrębnych pism do zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego „Zawisza" o udostępnienie wszelkich praw do znaku spółki czarnej litery „Z" na białym tle w niebiesko-czarnej tarczy ( zgodnie z intencjami stron w chwili powstania Naszej Spółki), do dnia dzisiejszego SP Zawisza nie podjęło jakichkolwiek rozmów w tej sprawie." wymaga również przedstawienia faktów i stosownego komentarza.

W cytowanym tekście autorzy sugerują, że wielokrotnie wnioskowali,vwzywali i kierowali pisma do Zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza. Jest to kolejna oczywista manipulacja. Po pierwsze wniosek był jeden i pismo też było jedno. W czasie dyskusji prowadzonej w ramach ostatniego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23.06.2014r.  ze strony przedstawiciela Zarządu WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. padło pytanie dlaczego Stowarzyszenie Piłkarskie skierowało pismo do Ekstraklasy S.A., nasz przedstawiciel odpowiedział pytaniem; czy Zarząd Spółki zna treść umowy licencyjnej. Ponieważ nie uzyskał odpowiedzi zadał kolejne proste pytanie;  jakim podmiotom Zarząd Spółki udzielił zgody na  używanie znaku - słowno- graficznego stanowiącego własność Stowarzyszenia. Pytanie to pozostało bez odpowiedzi, spowodowało jednak, że ze strony Zarządu  Spółki pojawiło się kilka propozycji wniosków, w tym również o natychmiastowe głosowanie nad zmianą znaku. Wniosek ten jako irracjonalny został wycofany, natomiast do protokołu został wpisany inny, o brzmieniu: „Zarząd Spółki złoży wniosek o wyjaśnienie i udostępnienie wszelkich praw do znaku Spółki i to zgodnie z intencjami Stron w chwili powstawania Spółki."

Można powiedzieć, że Zarząd WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. „nie zwlekał  ze złożeniem wniosku". Problem w tym że nie był to wniosek do Stowarzyszenia Piłkarskiego! Już następnego dnia po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. 24.06.2014r. Pani Anita Osuch jako Prezes Spółki wystąpiła do Zarządu  CWZS Zawisza o pisemną zgodę na: „wykorzystanie nieograniczone w czasie, nazwy swojego klubu i logo Związku do:

a) wykorzystywania w celu osiągania korzyści majątkowych,

b) wprowadzania do obrotu oraz  udzielania zgody innym podmiotom na wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych nazwą Klubu i logo związku,

a) prowadzeniem działalności związanej z pozyskiwaniem środków finansowych.

Można by dalej ironizować, że ten swoisty „dialog ze Stowarzyszeniem Piłkarskim" trwał nadal bowiem 02.07.2014r., tym razem Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Jarosław Plewa skierował  do  CWZS kolejne pismo, w którym już szczegółowo wykazał  cele w  jakich Spółka wykorzystywałaby znak CWZS. Jak wynika z przedstawionych faktów Zarząd Spółki nie skierował do Stowarzyszenia Piłkarskiego żadnego wniosku, natomiast podjął rozmowy o wykorzystywaniu logo CWZS.  Co ciekawe o  wniosku z Walnego Zebrania Akcjonariuszy przypomniało się Pani Anicie Osuch dopiero po podjęciu uchwały przez Zarząd CWZS (07.07.2014) i zawarciu umowy na wykorzystywanie loga CWZS (10.07.2014r.). W dniu 11.07.2014r Pani Anita Osuch wezwała (to zapewne taka nowa forma wniosku) Zarząd Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza do pisemnego udostępnienia wszelkich praw do znaku towarowego Spółki i tu znowu pojawia się to magiczne stwierdzenie „zgodnie z intencjami stron w chwili powstawania spółki oraz z zapisami aktu notarialnego rep. A 4655/2009"  Tu należy wyjaśnić, że  akt notarialny, o którym wspomina Pani Prezes (de facto rep. A 4653/2009)  z dnia 02.07.2009r. zawiera tekst  umowy współpracy  pomiędzy Stronami zawierającymi umowę Spółki tj. Miastem Bydgoszcz i Stowarzyszeniem Piłkarskim. Otóż  intencją Stron powołujących Spółkę było aby używała ona wyróżniającego ją znaku słowno- graficznego w postaci czarnej litery Z na białym tle w niebiesko czarnej tarczy i ta wola Stron została zapisana w  § 2 ust.4 statutu spółki. Intencją Stron było również to aby Stowarzyszenie Piłkarskie wyraziło zgodę na używanie przez Spółkę znaku słowno-graficznego: czarna litera Z na białym tle w niebiesko-czarnej tarczy, w celach komercyjnych i promocyjnych, co zostało określona w § 5 pkt. 4 powołanej umowy.Tak też się stało, o czym świadczy wymieniona wyżej umowa licencyjna z dnia 10 lutego 2010r. Aby fakt ten nie budził wątpliwości w umowie tej zawarto następujące oświadczenie Stron: „Przez zawarcie niniejszej umowy Strony zgodnie potwierdzają całkowite wykonanie zobowiązania Licencjonodawcy (czyli Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza) określonego w § 5 pkt. 4 Umowy o współpracy z dnia 02.07. 2009r.( akt notarialny Rep. A  nr 4653/2009 z dnia 02.07.2009r.)". Z przedstawionych wyżej faktów wynika, że na  pewno intencją Stron powołujących Spółkę WKS Zawisza Bydgoszcz S.A nie było aby posługiwała się ona logo CWZS  ale to aby używała znaku słowno - graficznego, którego właścicielem jest Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza czyli: czarna litera Z na białym tle w niebiesko-czarnej tarczy. Ponadto jest oczywiste , że Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza wywiązało się z wszelkich zobowiązań wobec Spółki WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. dotyczących przekazania jej praw do używania znaku słowno - graficznego dla celów komercyjnych i promocyjnych. Taką też odpowiedź na piśmie próbował  złożyć  osobiście  w siedzibie Spółki  w dniu 17.07.2014r. Wiceprezes Stowarzyszenia Piłkarskiego Pan Krzysztof Bess. Próbował ponieważ osoba obsługująca biuro Zarządu Spółki odmówiła przyjęcia pisma. Pismo to zostało wysłane do Spółki na adres e-mail oraz listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pismo to zostało odebrane  w dniu 18.07.2014r.        

To kuriozalne wydarzenie pokazuje dobitnie, że Zarząd Spółki łamie wszelkie standardy, które powinny obowiązywać wobec akcjonariusza. To wydarzenie i opisane wyżej, związane ze złożeniem wniosku do CWZS, świadczy o tym, że  Zarządowi Spółki wcale nie zależało na podjęciu jakichkolwiek rozmów czy uzyskania odpowiedzi ze strony Stowarzyszenia.

O tym,  jakie są faktycznie intencje Zarządu Spółki i że drugiej stronie nie zależy na jakichkolwiek rozmowach i porozumieniu ze Stowarzyszeniem Piłkarskim świadczy fakt ,o którym Zarząd Stowarzyszenia dowiedział się w kwietniu  tego roku, kiedy to w Biuletynie Urzędu Patentowego  Rzeczypospolitej Polskiej (Nr 8 z dnia 14..04.2014r.) zostało opublikowane zgłoszenie dokonane przez WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. na objęcie prawem ochronnym znaku towarowego w postaci: czarnej litery Z na białym tle w niebiesko-czarnej tarczy! Ten fakt jest jednoznacznym wyznacznikiem  drogi jaką obrał Pan Osuch i Zarząd WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. Jest to droga zmierzająca do  konfrontacji i nieustannego podsycania konfliktu, w imię sobie znanych partykularnych interesów. Perfidia zachowań wobec Stowarzyszenia Piłkarskiego przybrała takie rozmiary i obejmuje taki płaszczyzny, że tylko ślepiec albo ktoś kto ma w tym również interes tego nie zauważa. Powołanie przez członków Zarządu Spółki akademii piłkarskiej we wrześniu 2013r. bez jakiejkolwiek konsultacji ze Stowarzyszeniem Piłkarskim, które szkoliło do tej pory najmłodsze roczniki i przekazywało je bez żadnej rekompensaty finansowej do Spółki. Dążenie do przejęcia dzieci z wszystkich roczników trenujących w Stowarzyszeniu. Inspirowanie działań zmierzających do całkowitego uniemożliwienia korzystania przez Stowarzyszenie z obiektów przy ul Gdańskiej 163. Posługiwanie się naciskami wobec Prezydenta Miasta (wielu dziennikarzy nazwało to szantażem) aby ten definitywnie „rozwiązał problem Stowarzyszenia". Zawłaszczenie sobie prawa do korzystania z wszystkich boisk pozostających w dyspozycji CWZS przez 7 dni w tygodniu praktycznie od rana do późnych  godzin wieczornych i stwierdzenie że Zarząd spółki nie widzi możliwości aby przez 2 godz. dziennie mogłyby z jednego boiska korzystać dzieci trenujące w Stowarzyszeniu. I ostatnie ujawnione przykłady działalności Zarządu Spółki świadczą jednoznacznie, jakie są jego prawdziwe intencje.

Niestety odbywa się to przy całkowicie niezrozumiałej milczącej postawie mediów. O tym do czego to prowadzi świadczą i narastający tupet i poczucie bezkarności ze strony Pana Osucha i Zarządu Spółki. Doszło do tego, że to nie Ci, którzy bezprawnie przekazali własność Stowarzyszenia innym podmiotom muszą się tłumaczyć ale to właśnie Stowarzyszenie w obronie prawdy musi wyjaśniać wszystkie okoliczności sprawy.

Kończąc pragniemy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, otóż tłumacząc się z podjętej decyzji o używaniu innego znaku słowno-graficznego niż wymieniony w Statucie Spółki,  Zarząd i Pan Osuch powołał się na tradycję klubu.  Jeszcze nie tak dawno historia klubu nie miała dla niego specjalnego znaczenia, a o latach  historii, które tworzyło Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza w ogóle nie pamiętał. Pytamy jak ten nagły nawrót do korzeni ma się do wielokrotnie publikowanych wypowiedzi Pana Osucha, których przekaz był taki, że to on  zbudował klub od zera, że to on wyciągnął klub z zapaści i zacofania. Nie będziemy wdawać się w zbędną dyskusję i przytoczymy tylko kilka faktów z historii klubu WKS Zawisza Bydgoszcz.

W 2003 roku sytuacja finansowa całego klubu była dramatyczna. Aby ratować poszczególne sekcje (w tym piłkarską) przed całkowitym likwidacją, aby zachować ciągłość szkolenia, osiągnięcia, ich tradycję i historię Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Wojskowego Klubu Sportowego Zawisza w dniu 20.10. 2003r. postanowiło dokonać zmiany w statucie WKS Zawisza, która umożliwiła dotychczasowe  sekcjom sportowym wchodzącym w skład WKS Zawisza  przekształcanie się w Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. W protokole z kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów podano, że proces usamodzielniania jako jedna z pierwszych rozpoczęła Sekcja Piłki Nożnej powołując Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza, które przejęło opiekę nad drużyną seniorów występującą w IV lidze oraz dwoma zespołami młodzieżowymi. Jeżeli ktoś może mieć prawo mówić cokolwiek o budowaniu, to są to założyciele klubu, oraz ludzie, którzy Zawiszy poświęcili niekiedy prawie całe swoje życie,. W tym gronie jest niewątpliwie Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza, bo to członkowie Stowarzyszenia w najtrudniejszym momencie historii klubu podjęli społecznym wysiłkiem wyzwanie, którego celem było uratowanie piłkarskiego Zawiszy przed zagładą. Ten trud włożony przez setki osób wspierających Stowarzyszenie wynikał z miłości do Zawiszy i zaowocował kolejnymi awansami oraz tym że, ktoś taki jak Pan Radosław Osuch mógł w połowie 2011r. przejąć większościowy pakiet akcji w utworzonej również przez Stowarzyszenie Spółce. Dlatego też apelujemy do Pana Radosława Osucha, Pani Anity Osuch i Pana Jarosława Plewy aby uszanowali to co dla Zawiszy zrobili inni i skupili się na tym  aby Ich  działania nie zniszczyły tego co przez 68 lat stworzyli, bydgoszczanie, kibice Zawiszy, kolejni działacze klubu, pokolenia piłkarzy i do czego skromny wkład wniosło Stowarzyszenie Piłkarskie.

Balansowanie przez Władze Spółki, w wielu płaszczyznach jej działalności na granicy prawa, nieustanne podsycanie konfliktu nie służy nikomu ani niczemu dobremu i może doprowadzić  w konsekwencji do  katastrofy. W takiej atmosferze nie można zbudować wielkiej piłki w Bydgoszczy, co najwyżej wskazana grupa ludzi może dbać o swoje własne interesy.

Zarząd Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza

Sławomir Bigalke

Krzysztof Bess

Stanisław Żołnowski

Krzysztof Wawrzyniak

Wakacyjnych treningów ciąg dalszy...

Dodano: 2014-08-05

W najbliższy poniedziałek, 11 sierpnia, odbędzie się kolejny z cyklu wakacyjnych treningów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze zajęcia o godzinie 17.00 na duże boisko Gwiazdy przy ul. Bronikowskiego.

Na treningu będą podane szczegóły planu najbliższych zajęć.

KONFERENCJA PRASOWA Stowarzyszenia Piłkarskiego

Dodano: 2014-08-04

Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza organizuje w dniu 07 sierpnia 2014r. konferencję prasową (hotel FOCUS, Bydgoszcz ul. Modrzewiowa 1 godz. 14.00).

 

 

Konferencja odbędzie się w sprawie:

- decyzji Zarządu Spółki WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. dotyczącej używania znaku słowno - graficznego niezgodnego ze statutem spółki, 

- sytuacji związanej z powołaniem sądu polubownego mającego rozstrzygnąć spór dotyczący usunięcia Stowarzyszenia Piłkarskiego z obiektów CWZS Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów.

W razie konieczności dodatkowych wyjaśnień pozostajemy w kontakcie pod nr tel. 607 452 706.

Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza wnioskuje o sprostowanie....

Dodano: 2014-08-04

W ostatnich dniach w mediach ukazały się informacje odnoszące się do sytuacji związanej ze zmianą herbu klubu przez zarząd Spółki WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.

W niektórych z nich zamieszczone zostały informacje nie mające nic wspólnego ze stanem faktycznym.

W rozwinięciu wiadomości znajdą Państwo pisma Zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza wystosowane do Redakcji Sportowej NC+ oraz Przeglądu Sportowego.

więcej

ZAPRASZAMY NA TRENINGI !

Dodano: 2014-08-01

Archiwum
Tabela

Seniorzy Rozgrywki A KLASA

P.ZespółM.Pkt.Bram.
1ZAWISZA000-0
2Dąb Potulice000-0
3Victoria Kor.000-0
4Fala Świekat.000-0
5Krajna Sęp.000-0
6Tucholanka000-0
7Kamionka Kam.000-0
8Rawys Raciąż000-0
9GLKS Dobrcz000-0
10GLKS Osielsko000-0
11Gryf Piaseczno000-0
12Myśliwiec G.000-0
13Tart. Wudzyn000-0
14Vict. Niemcz000-0
Klub100
Partner techniczny
Herb Województwa